Phân tích Khám phá Dữ liệu - EDA

EDA (Exploratory Data Analysis – Phân tích Khám phá Dữ liệu) là một bước quan trọng trước khi làm bất kỳ một bài toán ML với dữ liệu dạng bảng nào.

Trước khi xây dựng mô hình, bạn cần xây dựng đặc trưng. Trước khi xây dựng đặc trưng, bạn phải làm bước khám phá dữ liệu.