Bộ dữ liệu MovieLens-1M

Giới thiệu

Movielens là một nhóm nghiên cứu cung cấp các bộ dữ liệu cho các bài toán xây dựng hệ thống gợi ý. Các bộ dữ liệu trong tập này bao gồm thông tin đánh giá xếp hạng của người dùng tới các bộ phim. Những thông tin về người dùng hay các bộ phim cũng được cung cấp.

Trong phần này này, chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu MovieLens-1M trong các ví dụ. Bộ dữ liệu này bao gồm xấp xỉ 1 triệu bộ (user, movie, rating) từ khoảng 3900 bộ phim và 6040 người dùng.

Trong các phần tiếp theo, khoảng 90% của số đánh giá sẽ được tách ra làm dữ liệu huấn luyện, 10% còn lại được dùng làm dữ liệu đánh giá.

Download bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu này có thể được download trực tiếp từ trang chủ Movielens 1M hoặc sử dụng tabml.datasets:

import tabml.datasets
df_dict = tabml.datasets.download_movielen_1m()
df_dict.keys()
dict_keys(['users', 'movies', 'ratings'])

Có ba dataframe trong bộ dữ liệu này là users, moviesratings lần lượt chứa thông tin của người dùng, bộ phim và các đánh giá.

Khám phá dữ liệu

Rating

Dưới đây là 10 dòng đầu tiên của dataframe rating. Dữ liệu rating bao gồm thông tin về mã người dùng UserID, mã phim MovieID, đánh giá trong thang điểm 5 và thời điểm đánh giá Timestamp.

ratings = df_dict["ratings"]
ratings.head(10)
UserID MovieID Rating Timestamp
0 1 1193 5 978300760
1 1 661 3 978302109
2 1 914 3 978301968
3 1 3408 4 978300275
4 1 2355 5 978824291
5 1 1197 3 978302268
6 1 1287 5 978302039
7 1 2804 5 978300719
8 1 594 4 978302268
9 1 919 4 978301368

Phân phối của các điểm đánh giá cho trong biểu đồ dưới đây cho chúng ta thấy rằng điểm 4 được đánh giá nhiều nhất trong khi các điểm 1 và 2 có ít lượng đánh giá nhất. Điều này có thể được giải thích bằng sự thật là người dùng thường đánh giá khi họ rất thích một bộ phim; khi họ không thực sự thích, họ sẽ ít ra đánh giá hơn.

ratings["Rating"].plot.hist()
<AxesSubplot:ylabel='Frequency'>
../_images/ml_1m_5_1.png

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem số lượng bộ phim mà mỗi người dùng đánh giá cũng như số lượng đánh giá mà mỗi bộ phim nhận được:

ratings["UserID"].value_counts()
4169  2314
1680  1850
4277  1743
1941  1595
1181  1521
    ... 
5725   20
3407   20
1664   20
4419   20
3021   20
Name: UserID, Length: 6040, dtype: int64

Ta thấy rằng người dùng có mã số 4169 đánh giá tới 2314 bộ phim và 20 là số lượng đánh giá ít nhất mà mỗi người dùng đưa ra. Có thể thấy rằng nhóm tác giả của bộ dữ liệu này đã lọc đi các người dùng có ít đánh giá. Sự lý tưởng này khó đạt được trong thực tế vì phần lớn người dùng không đưa ra đánh giá nào. Việc mỗi người dùng đánh giá nhiều bộ phim khiến cho độ chính xác khi gợi ý được cao hơn.

ratings["MovieID"].value_counts()
2858  3428
260   2991
1196  2990
1210  2883
480   2672
    ... 
3458    1
2226    1
1815    1
398    1
2909    1
Name: MovieID, Length: 3706, dtype: int64

Ở khía cạnh bộ phim, bộ phim có mã số 2858 được đánh giá nhiều nhất với 3428 lần trong khi rất nhiều bộ phim chỉ nhận được một đánh giá.

Dữ liệu người dùng

Đi sâu một chút vào dữ liệu người dùng:

users = df_dict["users"]
users.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 6040 entries, 0 to 6039
Data columns (total 5 columns):
 #  Column   Non-Null Count Dtype 
--- ------   -------------- ----- 
 0  UserID   6040 non-null  int64 
 1  Gender   6040 non-null  object
 2  Age     6040 non-null  int64 
 3  Occupation 6040 non-null  int64 
 4  Zip-code  6040 non-null  object
dtypes: int64(3), object(2)
memory usage: 236.1+ KB

Như vậy có 6040 người dùng cùng với đầy đủ các thông tin về giới tính, tuổi, nghề nghiệp và Zip-code. Chúng ta sẽ không sử dụng thông tin về Zip-code vì số lượng các giá trị phân biệt là quá lớn. Chúng ta cùng xem nhanh phân bố của các thông tin về giới tính, tuổi và nghề nghiệp.

users["Gender"].value_counts()
M  4331
F  1709
Name: Gender, dtype: int64

Có 4331 người dùng là nam và 1709 người dùng là nữ.

users["Age"].hist()
<AxesSubplot:>
../_images/ml_1m_16_1.png

Phần lớn người dùng có độ tuổi từ 18 đến 34, nhóm dưới 18 tuổi có số người dùng nhỏ nhất.

Dữ liệu về nghề nghiệp đã được mã hóa thành các số từ 0 đến 20:

import matplotlib
from matplotlib import pyplot as plt


occupation_mapping = {
  0: "other or not specified",
  1: "academic/educator",
  2: "artist",
  3: "clerical/admin",
  4: "college/grad student",
  5: "customer service",
  6: "doctor/health care",
  7: "executive/managerial",
  8: "farmer",
  9: "homemaker",
  10: "K-12 student",
  11: "lawyer",
  12: "programmer",
  13: "retired",
  14: "sales/marketing",
  15: "scientist",
  16: "self-employed",
  17: "technician/engineer",
  18: "tradesman/craftsman",
  19: "unemployed",
  20: "writer",
}

occupation_id_count = users["Occupation"].value_counts().to_dict()
occupation_count = {
  occupation_mapping[id]: count for id, count in occupation_id_count.items()
}


matplotlib.rcParams.update({"font.size": 14})
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.bar(x=occupation_count.keys(), height=occupation_count.values())
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
../_images/ml_1m_18_0.png

Không có gì bất ngờ, các bạn sinh viên xuất hiện nhiều trong bộ dữ liệu nhất còn các bác nông dân xuất hiện ít nhất.

Dữ liệu bộ phim

movies = df_dict["movies"]
movies.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3883 entries, 0 to 3882
Data columns (total 3 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype 
--- ------  -------------- ----- 
 0  MovieID 3883 non-null  int64 
 1  Title  3883 non-null  object
 2  Genres  3883 non-null  object
dtypes: int64(1), object(2)
memory usage: 91.1+ KB

Có 3883 bộ phim với đầy đủ thông tin về tiêu đề (Title) và các thể loại (Genres). Cùng xem một vài dòng đầu của dataframe này:

movies.head(10)
MovieID Title Genres
0 1 Toy Story (1995) Animation|Children's|Comedy
1 2 Jumanji (1995) Adventure|Children's|Fantasy
2 3 Grumpier Old Men (1995) Comedy|Romance
3 4 Waiting to Exhale (1995) Comedy|Drama
4 5 Father of the Bride Part II (1995) Comedy
5 6 Heat (1995) Action|Crime|Thriller
6 7 Sabrina (1995) Comedy|Romance
7 8 Tom and Huck (1995) Adventure|Children's
8 9 Sudden Death (1995) Action
9 10 GoldenEye (1995) Action|Adventure|Thriller

Như vậy, năm sản xuất của bộ phim cũng xuất hiện trong tiêu đề. Thông tin về năm sản xuất cũng hoàn toàn có thể là một đặc trưng tốt cho việc xây dựng mô hình. Ngoài ra, một bộ phim có thể thuộc nhiều thể loại.

Tiếp theo, chúng ta cùng trả lời hai câu hỏi:

 1. Số lượng thể loại mà mỗi bộ phim thuộc về.

 2. Số lượng bộ phim thuộc mỗi thể loại

movies["num_genres"] = movies["Genres"].apply(lambda x: len(x.split('|')))
movies["num_genres"].value_counts()
1  2025
2  1322
3   421
4   100
5   14
6    1
Name: num_genres, dtype: int64

Trả lời cho câu hỏi thứ nhất, hầu hết các bộ phim thuộc vào một thể loại. Số lượng thể loại nhiều nhất mà một bộ phim thuộc về là 6 và chỉ có một bộ phim như vậy.

from collections import defaultdict

genres_counter = defaultdict(int)
for genre_str in movies["Genres"]:
  genres = genre_str.split('|')
  for genre in genres:
    genres_counter[genre] += 1
    
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.bar(x=genres_counter.keys(), height=genres_counter.values())
plt.xticks(rotation=90)
plt.show();
../_images/ml_1m_27_0.png

Trả lời cho câu hỏi thứ hai, ta thấy rằng thể loại DramaComedy có nhiều bộ phim nhất. Các thể loại Animation, Fantasy, Documentary, War, Mystery, Film-NoirWestern có ít bộ phim nhất với khoảng từ 50 đến 100 bộ phim.

– Trên đây là một vài đánh giá sơ khởi về dữ liệu. Bộ dữ liệu này tương đối “sạch” với đẩy đủ thông tin về người dùng cũng như sản phẩm, dữ liệu có bị lệch nhưng không đáng kể. Chúng ta sử dụng bộ dữ liệu này cho mục đích minh họa các thuật toán. Với dữ liệu chưa sạch, ta cần rất nhiều bước làm sạch và xây dựng đặc trưng trước khi có thể xây dựng mô hình.