Pipeline đơn giản cho cuộc thi Titanic

Trong trang này, tôi xin giới thiệu một pipeline hoàn thiện rất đơn giản để có thể tạo ra một bài nộp lên Kaggle và tính điểm. Tôi xin không đi sâu vào từng dòng lệnh mà muốn dùng ví dụ này để giúp các bạn có cái nhìn bao quát về một pipeline hoàn thiện.

Toàn bộ mã nguồn của pipeline này có thể được tìm thấy tại đây.

Bước đầu tiên luôn luôn là import những thư viện cần thiết.

from pathlib import Path

import pandas as pd
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.impute import KNNImputer, SimpleImputer
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, RobustScaler

Load dữ liệu:

titanic_path = (
  "https://media.githubusercontent.com/media/tiepvupsu/tabml_data/master/titanic/"
)
df_train_full = pd.read_csv(titanic_path + "train.csv")
df_test = pd.read_csv(titanic_path + "test.csv")

Tiếp theo, ta cần bỏ đi những cột có quá nhiều giá trị bị khuyết. Sử dụng các giá trị này thường không mang lại sự cải thiện cho mô hình.

df_train_full.drop(columns=["Cabin"])
df_test.drop(columns=["Cabin"]);

Trước khi đi vào bước xây dựng đặc trưng, ta cần phân chia dữ liệu huấn luyện/kiểm định. Ở đây, 10% ngẫu nhiên của dữ liệu có nhãn ban đầu được tách ra làm dữ liệu kiểm định (validation data), 90% còn lại được giữ làm dữ liệu huấn luyện (training data). Cột Survived là cột nhãn được tách ra làm một biến riêng chứa nhãn:

df_train, df_val = train_test_split(df_train_full, test_size=0.1)
X_train = df_train.copy()
y_train = X_train.pop("Survived")

X_val = df_val.copy()
y_val = X_val.pop("Survived")

Sau khi đã phân chia dữ liệu, ta cần xử lý tạo các đặc trưng cho mô hình. Các đặc trưng hạng mục và đặc trưng số cần có những cách xử lý khác nhau. Với mỗi loại đặc trưng, ta cần hai bước nhỏ: (i) làm sạch dữ liệu và (ii) biến dữ liệu về dạng số phù hợp với đầu vào của mô hình. Trước hết là với dữ liệu dạng hạng mục, ở đây, cat_transformer được áp dụng lên cả ba đặc trưng hạng mục:

cat_cols = ["Embarked", "Sex", "Pclass"]
cat_transformer = Pipeline(
  steps=[
    ("imputer", SimpleImputer(strategy="most_frequent")),
    ("onehot", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore", sparse=False)),
  ]
)

Tiếp theo, ta áp dụng num_transformer lên hai đặc trưng số:

num_cols = ["Age", "Fare"]
num_transformer = Pipeline(
  steps=[("imputer", KNNImputer(n_neighbors=5)), ("scaler", RobustScaler())]
)

Kết hợp hai bộ xử lý đặc trưng lại để có một bộ xử lý đặc trưng hoàn thiện. Lớp ColumnTransformer trong scikit-learn giúp kết hợp các transformers lại:

preprocessor = ColumnTransformer(
  transformers=[
    ("num", num_transformer, num_cols),
    ("cat", cat_transformer, cat_cols),
  ]
)

Cuối cùng, ta kết hợp bộ xử lý đặc trưng preprocessor với một bộ phân loại đơn giản hay được sử dụng với dữ liệu dạng bảng là RandomForestClassifier để được một pipeline full_pp hoàn chỉnh bao gồm cả xử lý dữ liệu và mô hình. full_pp được fit với dữ liệu huấn luyện (X_train, y_train) sau đó được dùng để áp dụng lên dữ liệu kiểm định:

# Full training pipeline
full_pp = Pipeline(
  steps=[("preprocessor", preprocessor), ("classifier", RandomForestClassifier())]
)

# training
full_pp.fit(X_train, y_train)

# training metric
y_train_pred = full_pp.predict(X_train)
print(
  f"Accuracy score on train data: {accuracy_score(list(y_train), list(y_train_pred)):.2f}"
)

# validation metric
y_pred = full_pp.predict(X_val)
print(
  f"Accuracy score on validation data: {accuracy_score(list(y_val), list(y_pred)):.2f}"
)
Accuracy score on train data: 0.98
Accuracy score on validation data: 0.83

Như vậy, cả hệ thống này cho độ chính xác 98% trên tập huấn luyện và 83% trên tập kiểm định. Sự chênh lệch này chứng tỏ đã xảy ra hiện tượng overfitting. Tạm gác vấn đề này sang một bên, chúng ta sử dụng hệ thống vừa thu được để đưa ra dự đoán cho dữ liệu của cuộc thi.

# make submission
preds = full_pp.predict(df_test)
sample_submission = pd.read_csv(titanic_path + "gender_submission.csv")
sample_submission["Survived"] = preds
sample_submission.to_csv("titanic_submission.csv", index=False)

Sau khi file nộp bài titanic_submission.cssv được tạo, ta có thể thử xem kết quả trên Leadboard của Kaggle.

%%capture
!kaggle competitions submit -c titanic -f titanic_submission.csv -m "simple submission"

Kết quả trên Leaderboard của cuộc thi cho bài nộp này là 0.74641, không quá tệ cho một pipeline đơn giản.

!rm titanic_submission.csv