EDA cho dữ liệu California Housing

Nội dung trong site này được tham khảo rất nhiều từ chương “End-to-End Machine Learning Project” của cuốn Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2nd Edition .

Chúng ta cùng làm quen với bộ dữ liệu California Housing.

Cùng xem nhanh dữ liệu trong file này bằng cách hiển thị các dòng đầu tiên bằng phương thức head() trong pandas.

import pandas as pd

housing_path = "https://media.githubusercontent.com/media/tiepvupsu/tabml_data/master/california_housing/"
df_housing = pd.read_csv(housing_path + "housing.csv")
df_housing.head()
longitude latitude housing_median_age total_rooms total_bedrooms population households median_income median_house_value ocean_proximity
0 -122.23 37.88 41.0 880.0 129.0 322.0 126.0 8.3252 452600.0 NEAR BAY
1 -122.22 37.86 21.0 7099.0 1106.0 2401.0 1138.0 8.3014 358500.0 NEAR BAY
2 -122.24 37.85 52.0 1467.0 190.0 496.0 177.0 7.2574 352100.0 NEAR BAY
3 -122.25 37.85 52.0 1274.0 235.0 558.0 219.0 5.6431 341300.0 NEAR BAY
4 -122.25 37.85 52.0 1627.0 280.0 565.0 259.0 3.8462 342200.0 NEAR BAY

Ý nghĩa của mỗi cột trong bộ dữ liệu này tương đối rõ ràng dựa vào tiêu đề mỗi cột. Ở đây, cột nhãn là median_house_value; ta cần xây dựng mô hình dự đoán cột này dựa trên các cột còn lại.

Một vài thống kê

Để có cái nhìn nhanh về thống kê của mỗi trường thông tin dạng số, phương thức describe() có thể được sử dụng:

df_housing.describe()
longitude latitude housing_median_age total_rooms total_bedrooms population households median_income median_house_value
count 20640.000000 20640.000000 20640.000000 20640.000000 20433.000000 20640.000000 20640.000000 20640.000000 20640.000000
mean -119.569704 35.631861 28.639486 2635.763081 537.870553 1425.476744 499.539680 3.870671 206855.816909
std 2.003532 2.135952 12.585558 2181.615252 421.385070 1132.462122 382.329753 1.899822 115395.615874
min -124.350000 32.540000 1.000000 2.000000 1.000000 3.000000 1.000000 0.499900 14999.000000
25% -121.800000 33.930000 18.000000 1447.750000 296.000000 787.000000 280.000000 2.563400 119600.000000
50% -118.490000 34.260000 29.000000 2127.000000 435.000000 1166.000000 409.000000 3.534800 179700.000000
75% -118.010000 37.710000 37.000000 3148.000000 647.000000 1725.000000 605.000000 4.743250 264725.000000
max -114.310000 41.950000 52.000000 39320.000000 6445.000000 35682.000000 6082.000000 15.000100 500001.000000

Một vài quan sát với tập dữ liệu này:

 • Cột total_bedrooms có ít giá trị (count) hơn các cột còn lại, 20433 so với 20640. Việc này chứng tỏ có hơn 200 giá trị bị khuyết ở đây.

 • Cột total_rooms, total_bedrooms, populationmedian_income có giá trị lớn nhất vượt xa phân vị thứ ba (75%) của các cột đó.

 • Cột median_house_value có khoảng giá trị khá lớn với giá trị cao nhất là $500001. Nhiều khả năng các giá trị trong cột này đã bị cắt ngọn tại giá trị này.

Với dữ liệu dạng hạng mục duy nhất là cột ocean_proximity, ta có thể dùng thuộc tính value_counts.

df_housing["ocean_proximity"].value_counts()
<1H OCEAN   9136
INLAND    6551
NEAR OCEAN  2658
NEAR BAY   2290
ISLAND      5
Name: ocean_proximity, dtype: int64

Ta quan sát thấy rằng phần lớn các giá trị nằm trong mục <1H OCEAN tức khoảng cách tới biển là nhỏ hơn 1h. Trong khi đó, chỉ có 5 giá trị bằng ISLAND tức ngoài đảo.

Minh họa histogram

Để có cái nhìn tốt hơn về các phân bố của từng trường dữ liệu, chúng ta nên minh họa chúng. Phương thức hist của pandas.DataFrame cho phép ta minh họa histogram của các cột dạng số. Ở đây dải giá trị của mỗi cột dữ liệu được chia thành 50 khoảng (bin) đều nhau. Độ cao của mỗi bin tương ứng với số lượng điểm dữ liệu rơi vào bin đó.

%matplotlib inline
from matplotlib import pyplot as plt

df_housing.hist(bins=50, figsize=(20, 15));
/home/tiepvu/w/tabml_book/tabml_book_env/lib/python3.8/site-packages/pandas/plotting/_matplotlib/tools.py:331: MatplotlibDeprecationWarning: 
The is_first_col function was deprecated in Matplotlib 3.4 and will be removed two minor releases later. Use ax.get_subplotspec().is_first_col() instead.
 if ax.is_first_col():
../_images/eda_cali_housing_9_1.png

Một vài quan sát:

 • Dựa vào các đồ thị của longtitude (kinh độ) và latitude (vĩ độ), ta thấy rằng có hai khu vực địa lý tập trung nhiều điểm dữ liệu. Khả năng đây là hai khu thành phố lớn với nhiều đô thị vệ tinh. Một chút hiểu biết về California cho phép ta dự đoán rằng đây là khu vực gần San Francisco và Los Angeles.

 • Cột housing_median_agemedian_house_value có bin cuối cùng cao hơn các bin gần đó, chứng tỏ có khả năng các giá trị bị cắt ngọn (clip) tại các giá trị đó. Tức là các giá trị lớn hơn được chuyển thành giá trị tại điểm bị cắt.

 • Các cột total_rooms, total_bedroooms, population, households có hầu hết giá trị tập trung ở các bin đầu tiên, phần các bin sau rất dài nhưng có ít giá trị. Phân phối dữ liệu mà dữ liệu tập trung về một phía được gọi là “đuôi dài” (long tail) hay lệch (skewed). Các phân phối trong trường hợp này đều ở dạng lệch phải (right-skewed distribution). Ở đây lệch phải là ý nói đến phần “đuôi dài” của histogram, không phải phần mà dữ liệu chủ yếu thuộc về. Với những trường dữ liệu này, kỹ thuật cắt ngọn tại một giá trị khả dĩ thường được dùng giống như cách dữ liệu được tạo ở housing_median_agemedian_house_value.

Minh hoạ độ tương quan

Các histogram ở trên chỉ cho chúng ta thấy phân phối của từng trường dữ liệu. Một cách hữu ích khác là minh họa độ tương quan giữa các trường dữ liệu để tìm những trường quan trọng có khả năng mang lại kết quả cao khi xây dựng mô hình.

Thư viện pandas hỗ trợ vẽ scatter_matrix rất tiện lợi cho việc này. Cùng làm một ví dụ minh họa độ tương quan giữa các cột median_income, population, housing_median_age và cột nhãn median_house_value.

from pandas.plotting import scatter_matrix

columns = ["median_income", "population", "housing_median_age", "median_house_value"]
scatter_matrix(df_housing[columns], figsize=(12,10), hist_kwds={'bins': 50});
../_images/eda_cali_housing_11_0.png

Các hình trên đường chéo thể hiện histogram của mỗi cột.

Các hình còn lại thể hiện tọa độ các điểm dữ liệu. Cụ thể, với ô ở góc trên bên phải tương ứng với cặp cột (median_house_value, median_income), ta lấy hai cột tương ứng trong df_housing ra làm hoành độ và tung độ cho các điểm này. Phóng to ô này ra ta sẽ thấy:

x_label = "median_house_value"
y_label = "median_income"
plt.figure(figsize=(12, 12))
plt.scatter(df_housing[x_label], df_housing[y_label], s=4)
plt.xlabel(x_label, fontsize=18)
plt.ylabel(y_label, fontsize=18);
../_images/eda_cali_housing_13_0.png

Ở đây, ta quan sát thấy rằng các khu vực có thu nhập trung vị cao (median_income cao) có xu hướng có giá cao hơn. Sự thật là việc này không hoàn toàn đúng khi ở phần sát biên phải, giá nhà ở mức cao nhất nhưng thu nhập trung vị trải dài từ gần thấp nhất tới gần cao nhất. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu tuân theo quy luật thu nhập tăng thì giá nhà tăng. Thêm nữa, ta có hai quan sát khác:

 • Các điểm dữ liệu chủ yếu nằm trong phần phía dưới trái, mật độ các điểm ở các ô còn lại khá thưa.

 • Ngoài cột tương ứng với giá nhà cao nhất, có khá nhiều các “cột” có nhiều điểm tập trung. Ví dụ ở cột có giá nhà khoảng \(350k và \)450k có khá nhiều điểm. Điều này khá có lý vì giá cả thường ở quanh quẩn các số tròn (\(449k, \)450k, …).

 • Khu vực có thu nhập thấp vẫn có nhiều căn nhà đắt tiền (phần dưới bên phải) hơn số lượng căn nhà có giá trị thấp ở khu vực có thu nhập cao (phần trên bên trái).

Bạn đọc có thể quan sát thêm các ô khác và đưa ra nhận xét. Càng quan sát nhiều và hiểu về dữ liệu, chúng ta sẽ có lợi thế trong việc giải thích kết quả của mô hình sau này.

Minh họa trên bản đồ

Ngoài các minh họa tổng quát phía trên, tùy từng loại dữ liệu mà chúng ta nên có thêm các minh họa riêng biệt. Trong bài toán này, tọa độ địa lý có thể cho ta thấy những điều đặc biệt hơn là các histogram.

df_housing.plot(
  kind="scatter",
  x="longitude",
  y="latitude",
  alpha=0.5,
  s=df_housing["population"]/100,
  label="population",
  figsize=(10, 8),
  c="median_house_value",
  cmap=plt.get_cmap("jet"),
  colorbar=True
)
plt.legend();
../_images/eda_cali_housing_15_0.png

Trong bản đồ trên, mỗi hình tròn tương ứng với một điểm dữ liệu với bán kính thể hiện số dân (cột population) và màu sắc thể hiện giá nhà với màu xanh là giá thấp và màu đỏ đậm là giá cao. Chúng ta thấy rằng có hai cụm dân cư lớn ở ven biển với mức giá nhà rất cao.

So sánh với bản độ thực tế của bang California,

cali_map

ta thấy rằng quan sát này hoàn toàn hợp lý. Khu vực Bay Area ở phía bắc và Los Angeles ở phía nam thực sự là các khu dân cư lớn với giá nhà đắt đó. Dữ liệu được lấy từ năm 1990 nhưng tới giờ vẫn chính xác.

Minh họa ngoài việc giúp chúng ta hiểu sâu thêm về dữ liệu còn giúp chúng ta kiểm định xem dữ liệu có gì bất thường không.