EDA cho dữ liệu Titanic

Chúng ta cùng làm quen với bộ dữ liệu Titanic. Bộ dữ liệu này gồm có ba file train.csv, test.csv, và gender_submission.csv.

Cùng xem nhanh dữ liệu trong ba file này bằng cách hiển thị các dòng đầu tiên của mỗi file bằng phương thức head() trong pandas.

import pandas as pd
titanic_path = "https://media.githubusercontent.com/media/tiepvupsu/tabml_data/master/titanic/"
df_train = pd.read_csv(titanic_path + "train.csv")
df_train.head(5)
PassengerId Survived Pclass Name Sex Age SibSp Parch Ticket Fare Cabin Embarked
0 1 0 3 Braund, Mr. Owen Harris male 22.0 1 0 A/5 21171 7.2500 NaN S
1 2 1 1 Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... female 38.0 1 0 PC 17599 71.2833 C85 C
2 3 1 3 Heikkinen, Miss. Laina female 26.0 0 0 STON/O2. 3101282 7.9250 NaN S
3 4 1 1 Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) female 35.0 1 0 113803 53.1000 C123 S
4 5 0 3 Allen, Mr. William Henry male 35.0 0 0 373450 8.0500 NaN S
df_test = pd.read_csv(titanic_path + "test.csv")
df_test.head(5)
PassengerId Pclass Name Sex Age SibSp Parch Ticket Fare Cabin Embarked
0 892 3 Kelly, Mr. James male 34.5 0 0 330911 7.8292 NaN Q
1 893 3 Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs) female 47.0 1 0 363272 7.0000 NaN S
2 894 2 Myles, Mr. Thomas Francis male 62.0 0 0 240276 9.6875 NaN Q
3 895 3 Wirz, Mr. Albert male 27.0 0 0 315154 8.6625 NaN S
4 896 3 Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist) female 22.0 1 1 3101298 12.2875 NaN S
df_sub = pd.read_csv(titanic_path + "gender_submission.csv")
df_sub.head(5)
PassengerId Survived
0 892 0
1 893 1
2 894 0
3 895 0
4 896 1

Chúng ta có thể thấy nhanh rằng:

 • File train.csvtest.csv có tập hợp các cột với tên gần như nhau, ngoài trừ việc cột "Survived" không xuất hiện ở file test.csv. Bài toán đặt ra là dùng các cột còn lại của file train.csv để huấn luyện một mô hình sao cho nó có thể dự đoán được cột "Survived" này dựa trên những cột của file test.csv.

 • File gender_submission.csv chỉ có hai cột "PassengerID""Survived"; đây là file nộp bài mẫu mà người chơi cần hoàn thiện. Cột "PassengerID" bao gồm những mã số hành khách có trong tập test.csv trong khi cột "Survived" chứa các giá trị dự đoán mà người chơi cần thay thế. Các giá trị mẫu này tương ứng với việc dự đoán chỉ có giới tính "female" là sống sót. Đây có thể coi là một giải pháp nền (baseline) cho bài toán khi chỉ sử dụng một đặc trưng duy nhất là "Sex". Nếu một pipeline cho kết quả còn tệ hơn giải pháp nền này, chắc chắn bạn có lỗi ở đâu đó nần sửa.

 • Cột "Cabin" trong hai file dữ liệu có những giá trị bị khuyết.

Ý nghĩa của từng trường thông tin

Trước khi đi tìm hướng giải quyết bài toán, chúng ta cần biết ý nghĩa của các cột còn lại (được tìm thấy tại trang web cuộc thi):

 • "Pclass": hạng ghế. 1 = hạng Upper, 2 = hạng Middle, 3 = hạng Lower. Như vậy, trường thông tin "Pclass" vừa có thể coi là một đặc trưng hạng mục, vừa có thể coi là một đặc trưng dạng số vì nó có thứ tự. Đặc trưng này khả năng ảnh hưởng tới khả năng sống sót của hành khách vì hạng sang hơn có thể có các biện pháp an toàn tốt hơn (hoặc cũng có thể ngược lại là chủ quan hơn).

 • "Sex": giới tính hành khách.

 • "Age": tuổi của hành khách. Nếu tuổi nhỏ hơn 1 thì ở dạng số lẻ (0.42), nếu tuổi là ước lượng thì ở dạng xx.5. Rõ ràng đây cùng sẽ là một đặc trưng tiềm năng để dự đoán kết quả cho bài toán vì trẻ em và người già ở vào nhóm có nguy cơ cao hơn.

 • "Sibsp": số lượng anh chị em hoặc vợ/chồng cùng ở trên tàu.

 • "Parch": số lượng bô mẹ/con cái cùng ở trên tàu.

 • "Ticket": mã số vé.

 • "Fare": giá vé.

 • "Cabin": mã số cabin.

 • "Embarked": Nơi lên tàu, C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southamton.

Trong những thông tin trên, chúng ta có thể thấy có những thông tin ở dạng số như Age, Fare, Parch, Sibsp, có những thông tin ở dạng hạng mục như Pclass, Sex, Ticket, Cabin, Embarked. Đánh giá ban đầu có thể cho ta nhận định rằng có những thông tin có thể hữu ích cho việc xây dựng mô hình như Pclass, Age, Parch, Sibsp và những thông in có thể ít hữu ích hơn như Cabin, Embarked, Ticket, Fare.

Một vài thống kê

Để có cái nhìn nhanh về thống kê của mỗi trường thông tin dạng số, phương thức describe() có thể được sử dụng:

import pandas as pd
df_train = pd.read_csv(titanic_path + "train.csv")
df_train.describe()
PassengerId Survived Pclass Age SibSp Parch Fare
count 891.000000 891.000000 891.000000 714.000000 891.000000 891.000000 891.000000
mean 446.000000 0.383838 2.308642 29.699118 0.523008 0.381594 32.204208
std 257.353842 0.486592 0.836071 14.526497 1.102743 0.806057 49.693429
min 1.000000 0.000000 1.000000 0.420000 0.000000 0.000000 0.000000
25% 223.500000 0.000000 2.000000 20.125000 0.000000 0.000000 7.910400
50% 446.000000 0.000000 3.000000 28.000000 0.000000 0.000000 14.454200
75% 668.500000 1.000000 3.000000 38.000000 1.000000 0.000000 31.000000
max 891.000000 1.000000 3.000000 80.000000 8.000000 6.000000 512.329200

Một vài quan sát với tập huấn luyện này:

 • "PassengerID", "Pclass" mặc dù là các thông tin dạng hạng mục, chúng vẫn được liệt kê ở đây vì khi không chỉ định cụ thể, các trường thông tin mà toàn bộ các giá trị có thể chuyển đổi về số được coi là thông tin dạng số.

 • Ở mỗi trường thông tin, các thống kê được chỉ ra cho các giá trị không bị khuyết trong trường đó là:

  • count: số lượng phần tử không bị khuyết,

  • mean: giá trị trung bình,

  • std: phương sai,

  • min: giá trị nhỏ nhất,

  • max: giá trị lớn nhất,

  • 50%: trung vị – giá trị mà ở đó có đúng một nửa số phần tử trong cột có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng nó.

  • 25%: trung vị của các giá trị từ min tới 50%, tức có đúng 25% số phần tử trong cột có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng nó,

  • 75%: trung vị của các giá trị từ 50% tới max, tức có đúng 75% số phần tử trong cột có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng nó,

 • Với cột Survived, giá trị trung bình trong cột là 0.384. Đây là cột nhãn mà mô hình cần dự đoán. Cột này chỉ mang các giá trị 0 và 1 nên ta có thể nói rằng 38.4% giá trị trong cột bằng 1. Việc này chứng tỏ dữ liệu tương đối cân bằng giữa hai lớp 0 và 1.

 • Với cột Age, ta thấy rằng count = 714 và nhỏ hơn số lượng phần từ ở các cột còn lại (891). Việc này chứng tỏ có tới 891 - 714 = 177 mẫu dữ liệu có Age bị khuyết. Người nhỏ nhất trên tàu mới chỉ 0.42 tuổi, trong khi người nhiều tuổi nhất đã 80.

 • Với cột Sibsp, số lượng anh chị em hoặc vợ/chồng nhiều nhất với một hành khách là 8, nhưng có tới 75% số hành khách có nhiều nhất 1 anh chị em hoặc vợ/chồng đi cùng. Việc này chứng tỏ phân bố của dữ liệu này khá lệch (skewed).

 • Cột Parch cũng bị lệch tương tự khi có một hành khách có tới 6 con/bố mẹ trong khi 75% số hành khách không có con/bố mẹ đi cùng.

 • Cột Fare cũng khá lệch khi trung binh là 32 trong khi trung vị chỉ là 14 và giá tri lớn nhất lên tới 512. Những hành khách với giá vé bằng 0 khả năng nằm trong thủy thủ đoàn.

Note

Khi một cột có những giá trị bị khuyết, thống kê của cột được tính dựa trên các giá trị còn lại.

Với tập kiểm tra:

df_test = pd.read_csv(titanic_path + "test.csv")
df_test.describe()
PassengerId Pclass Age SibSp Parch Fare
count 418.000000 418.000000 332.000000 418.000000 418.000000 417.000000
mean 1100.500000 2.265550 30.272590 0.447368 0.392344 35.627188
std 120.810458 0.841838 14.181209 0.896760 0.981429 55.907576
min 892.000000 1.000000 0.170000 0.000000 0.000000 0.000000
25% 996.250000 1.000000 21.000000 0.000000 0.000000 7.895800
50% 1100.500000 3.000000 27.000000 0.000000 0.000000 14.454200
75% 1204.750000 3.000000 39.000000 1.000000 0.000000 31.500000
max 1309.000000 3.000000 76.000000 8.000000 9.000000 512.329200

Một vài quan sát:

 • Số lượng phần tử trong tập này là 418 (bằng count trong cột PassengerID).

 • Các cột Age, Fare có nhiều giá trị bị khuyết. Như vậy, mặc dù tập huấn luyện không có giá trị Fare nào bị khuyết, tập kiểm tra có một hàng bị khuyết giá trị này.

 • Các thống kê trong các cột Age, SibSp, ParchFare tương đối nhất quán với tập huấn luyện.


Đây là một bộ dữ liệu nhỏ với chỉ hơn 1000 mẫu trong cả hai tập huấn luyện và kiểm tra. Khi dữ liệu lơn hơn, chúng ta cần có cái nhìn bao quát hơn về dữ liệu thông qua các bảng thống kê của từng trường thông tin.

Vì pandas thường cần load toàn bộ file vào RAM nên nó không phù hợp với các bộ dữ liệu lớn. Với dữ liệu lớn, mời bạn đọc thêm về dask, modin với cú pháp tương tự pandas hoặc pyspark cho việc xử lý dữ liệu trên các hệ phân tán.