Matrix Factorization

Giới thiệu

Các hệ thống gợi ý dựa trên nội dung (content-based) ít được sử dụng vì những hạn chế của nó trong việc liên kết những thông tin tương tự giữa người dùng. Nhóm thuật toán thứ hai trong các hệ thống gợi ý là Lọc cộng tác (collarborative filtering) được sử dụng rộng rãi hơn. Trong các thuật toán thuộc nhóm thứ hai này, Matrix Factorization (MF - phân tích ma trận) là thuật toán đơn giản nhất.

Trong hệ thống dựa trên nội dung ở mục trước, chúng ta sử dụng thể loại phim làm đặc trưng cho các sản phẩm và xây dựng một bộ hồi quy Ridge để mô hình hóa mỗi người dùng. Ở đó, ta giả sử mỗi hệ số trong mô hình người dùng tương ứng với việc anh ấy/cô ấy có thích thể loại tương ứng không. Ta thấy rằng các vector đặc trưng của sản phẩm phụ thuộc vào dữ liệu có trước của những thể loại cụ thể. Xét một bài toán bất kỳ mà ta không hề có thông tin về “thể loại” của các sản phẩm mà chỉ biết mức độ tương tác giữa người dùng và sản phẩm, khi đó các vector đặc trưng cho sản phẩm nên được xây dựng thế nào.

Câu trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể “học” được các vector đặc trưng cho mỗi sản phẩm mà chỉ dựa trên tương tác giữa các sản phẩm và người dùng. Ngay cả khi không có thông tin về thể loại của sản phẩm, ta vẫn có thể giả sử rằng có \(k\) “thể loại” nào đó mà mỗi sản phẩm thuộc vào. Các “thể loại” này không nhất thiết phải rõ ràng như Comedy hay Drama mà có thể không tường minh. Khi có vector đặc trưng \(\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k\) cho một sản phẩm, ta có thể xây dựng các vector đặc trưng tương ứng cho mỗi người dùng. Mỗi thành phần trong vector đặc trưng đó vẫn thể hiện độ yêu thích của người dùng tới “thể loại” đó. Nếu một sản phẩm có hệ số tương ứng với một thể loại cao và một người dùng cũng có hệ số tương ứng với thể loại đó cao thì mức độ yêu thích của người dùng đó tới sản phẩm đó cũng cao.

Xây dựng mô hình

Như vậy, với một người dùng \(i\) và sản phẩm \(j\) với vector đặc trưng tương ứng lần lượt là \(\mathbf{w}_i\)\(\mathbf{x}_j\), độ yêu thích của người dùng tới sản phẩm đó có thể được mô tả bởi:

(3)\[ \hat{y}_{ij} \approx \mathbf{w}_i^T \mathbf{x}_j + b_i + d_j + a \]

với sai khác bởi một vài hệ số tự do \(b_i, d_j, a\). Ở đây \(b_i\) là hệ số tự do ứng với người dùng \(i\) thể hiện việc người này có “khó tính” hay không; \(d_j\) là hệ số tự do ứng với sản phẩm \(j\) thể hiện việc sản phẩm nhìn chung có được quan tâm hay không; và hệ số tự do \(a\) thể hiện thiên hướng chung của bộ dữ liệu.

Với bài toán hồi quy, chẳng hạn dự đoán số sao đánh giá, ta có thể trực tiếp sử dụng (3) để xấp xỉ giá trị cần dự đoán. Với bài toán phân loại nhị phân, ví dụ dự đoán xem người dùng có thích một video hay không, ta có thể sử dụng thêm một hàm sigmoid để đưa ra dự đoán xác suất.

Ta có thể tạm bỏ qua các hệ số tự do này và quan tâm tới đại lượng \(\mathbf{w}_i^T \mathbf{x}_j\).

../_images/utility_matrix.png

Fig. 15 Ma trận utility

Giả sử có \(N\) người dùng và \(M\) sản phẩm. Đặt \(\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{K\times N}\)\(\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{K \times M}\) lần lượt là ma trận đặc trưng của người dùng và sản phẩm (Xem Fig. 15). Khi đó, ma trận utility \(\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{M\times N}\) có thể được xấp xỉ bởi:

\[ \mathbf{Y} \approx \mathbf{W}^T\mathbf{X} \]

Việc xấp xỉ ma trận Utility bởi tích của hai ma trận \(\mathbf{W}\)\(\mathbf{X}\) còn được gọi là Matrix Factorization (phân tích ma trận). Kích thước của đặc trưng, \(k\), thường là một số nhỏ hơn số lượng người dùng và sản phẩm rất nhiều để giảm lượng tính toán và bộ nhớ. Ngoài ra, việc chọn \(k\) nhỏ cũng giúp tránh overfitting.

Hàm mất mát và Huấn luyện mô hình

Mô hình phân tích ma trận này hoàn toàn có thể được tối ưu bằng Gradient Descent. Tại mỗi điểm dữ liệu \((i, j, y_{ij})\) tương ứng với (người dùng, sản phẩm, mức độ quan tâm), ta cần tính giá trị ước lượng \(\hat{y}_{ij}\) như trong công thức (3) rồi xây dựng hàm mất mát cho điểm dữ liệu này dựa trên giá trị thực tế \(y_{ij}\) và giá trị dự đoán \(\hat{y}_{ij}\). Tùy vào từng bài toán mà hàm mát có thể được xây dựng một cách khác nhau.

Với bài toán hồi quy, ta có thể sử dụng hàm mất mát đơn giản là bình phương sai số \((y_{ij} - \hat{y}_{ij})^2\).

Với bài toán phân loại nhị phân, ta có thể đưa \(\hat{y}_{ij}\) qua hàm sigmoid rồi sử dụng hàm mất mát tương tự như hồi quy logistic.

Các vector \(\mathbf{w}_i\)\(\mathbf{x}_j\) có thể được cập nhật dựa trên gradient của các hàm mất mát này. Chúng ta sẽ không đi sâu vào việc tính gradient mà nhường việc đó cho các thư viện deep learning (trong cuốn sách này là pytorch).

Triển khai mô hình

Trong mục này, chúng ta tiếp tục lấy tập dữ liệu Movielens-1M làm ví dụ. Đây có thể coi là một bài toán hồi quy với hàm mất mát trung bình bình phương lỗi MSE.

Trước tiên, ta khai báo các thư viện và đặt seed cho các thành phần ngẫu nhiên.

import numpy as np
import pandas as pd

import pytorch_lightning as pl
from sklearn.model_selection import train_test_split
import torch
from torch import nn
import torch.multiprocessing
import torch.nn.functional as F
from torch.utils.data import DataLoader, Dataset

import tabml.datasets


GLOBAL_SEED = 42 # number of life
torch.manual_seed(GLOBAL_SEED)
np.random.seed(GLOBAL_SEED)
torch.multiprocessing.set_sharing_strategy('file_system')

Tải và phân chia dữ liệu

Tiếp theo, ta tải và phân chia dữ liệu. Dữ liệu được chuẩn hóa về khoảng giá trị xung quanh 0 để dễ tối ưu.

df_dict = tabml.datasets.download_movielen_1m()
users, movies, ratings = df_dict["users"], df_dict["movies"], df_dict["ratings"]
ratings["Rating"] = ratings["Rating"] - 3 # rating range (-2, 2)
train_ratings, validation_ratings = train_test_split(
  ratings, test_size=0.1, random_state=GLOBAL_SEED
)

Chuẩn bị tập dữ liệu cho Pytorch

Tiếp theo, ta chuẩn bị dữ liệu ở dạng torch.utils.data.DataLoader của Pytorch.

# map movie id and user id to indexes.
movie_index_by_id = {id: idx for idx, id in enumerate(movies["MovieID"])}
user_index_by_id = {id: idx for idx, id in enumerate(users["UserID"])}


class MLDataset(Dataset):
  def __init__(self, ratings: pd.DataFrame):
    self.ratings = ratings

  def __len__(self):
    return len(self.ratings)

  def __getitem__(self, index):
    user_id = self.ratings["UserID"].iloc[index]
    movie_id = self.ratings["MovieID"].iloc[index]
    rating = self.ratings["Rating"].iloc[index]
    user_index = user_index_by_id[user_id]
    movie_index = movie_index_by_id[movie_id]
    return user_index, movie_index, rating


training_data = MLDataset(train_ratings)
validation_data = MLDataset(validation_ratings)
batch_size = 1024
train_dataloader = DataLoader(
  training_data, batch_size=batch_size, shuffle=True, num_workers=10
)
validation_dataloader = DataLoader(
  validation_data, batch_size=batch_size, shuffle=False, num_workers=10
)

Định nghĩa mô hình MatrixFactorization

Sau khi có dữ liệu, ta xây dựng mô hình MatrixFactorization dựa trên Pytorch Lightning.

Ta có thể sử dụng nn.Embdding để lưu các ma trận đặc trưng cho người dùng và sản phẩm. Việc sử dụng nn.Embedding là hợp lý vì tại mỗi bước cập nhật, ta chỉ cập nhật một lượng nhỏ các hàng/cột của hai ma trận đặc trưng này tương ứng với các điểm dữ liệu trong mỗi batch. Thực tế, kết quả sau khi huấn luyện mô hình cũng cho ta những ma trận có tính chất tương tự như ma trận embdding. Ta cũng có thể sử dụng các embedding thu được này vào các bài toán khác.

Ta dùng một bố tối ưu đơn giản ở đây là Stochastic Gradient Descent.

import jdc

LR = 1
WEIGHT_DECAY = 5e-5


class MatrixFactorization(pl.LightningModule):
  """Pytorch lighting class for Matrix Factorization training.

  Attributes:
    n_users: number of users.
    n_items: number of items.
    n_factors: number of latent factors (or embedding size)
  """

  def __init__(self, n_users: int, n_items: int, n_factors: int = 40):
    super().__init__()
    self.n_users = n_users
    self.n_items = n_items
    self.n_factors = n_factors
    self.user_biases = nn.Embedding(n_users, 1)
    self.item_biases = nn.Embedding(n_items, 1)
    self.bias = nn.Parameter(data=torch.rand(1))
    self.user_embeddings = nn.Embedding(n_users, n_factors)
    self.item_embeddings = nn.Embedding(n_items, n_factors)

  def forward(self, users, items):
    """
    Forward pass through the model. For a single user and item, this
    looks like:
    bias + user_bias + item_bias + user_embeddings.dot(item_embeddings)

    Arguments:
      users: Array of user indices
      items : Array of item indices
    Returns:
      preds: Predicted ratings.
    """
    # select users and items from the batch
    batch_user_embs = self.user_embeddings(users)
    batch_item_embs = self.item_embeddings(items)

    preds = torch.reshape(
      torch.diag(
        torch.matmul(batch_user_embs, torch.transpose(batch_item_embs, 0, 1))
      ),
      (-1, 1),
    )
    # add bias
    preds += self.user_biases(users) + self.item_biases(items) + self.bias

    return torch.clip(preds.squeeze(), min=-2, max=2)

  def training_step(self, batch, batch_idx):
    users, items, rating = batch
    rating = rating.to(torch.float32)
    output = self.forward(users, items)
    loss = F.mse_loss(rating, output)
    self.log("batch_loss", loss)
    return {"loss": loss} # for computing avg_loss in training_epoch_end

  def configure_optimizers(self):
    optimizer = torch.optim.SGD(self.parameters(), lr=LR, weight_decay=WEIGHT_DECAY)
    return optimizer

Code cell dưới đây giúp hiện thị quá trình huấn luyện trên tensorboard. Nếu muốn xem quá trình huấn luyện trên tensorboard, bạn đọc có thể chạy notebook này rồi chạy câu lệnh sau từ cửa sổ dòng lệnh:

tensorboard --logdir mf_tb_logs/ --port 6007
%%add_to MatrixFactorization
def validation_step(self, batch, batch_idx):
  users, items, rating = batch
  rating = rating.to(torch.float32)
  output = self.forward(users, items)
  loss = F.mse_loss(rating, output)
  self.log("batch_loss", loss)
  return {"loss": loss} # for computing avg_loss in training_epoch_end

def training_epoch_end(self, outputs):
  avg_loss = torch.stack([x["loss"] for x in outputs]).mean()
  self.logger.experiment.add_scalars(
    "Loss", {"Train": avg_loss}, self.current_epoch
  )
  self.logger.experiment.add_scalars(
    "RMSE", {"Train": avg_loss ** 0.5}, self.current_epoch
  )
  epoch_dict = {"loss": avg_loss}

def validation_epoch_end(self, outputs):
  avg_loss = torch.stack([x["loss"] for x in outputs]).mean()
  self.logger.experiment.add_scalars(
    "Loss", {"Val": avg_loss}, self.current_epoch
  )
  self.logger.experiment.add_scalars(
    "RMSE", {"Val": avg_loss ** 0.5}, self.current_epoch
  )
  epoch_dict = {"loss": avg_loss}

Huấn luyện mô hình

Ta chọn số chiều cho embedding là 40, số epoch là 100 và huấn luyện mô hình.

# for tensorboard
from pytorch_lightning.loggers import TensorBoardLogger
logger = TensorBoardLogger("mf_tb_logs", name=f"lr{LR}_wd{WEIGHT_DECAY}")

n_users = len(user_index_by_id)
n_movies = len(movie_index_by_id)
n_factors = 40
model = MatrixFactorization(n_users=n_users, n_items=n_movies, n_factors=n_factors)
trainer = pl.Trainer(gpus=1, max_epochs=100, logger=logger)
trainer.fit(model, train_dataloader, validation_dataloader)
GPU available: True, used: True
TPU available: False, using: 0 TPU cores
LOCAL_RANK: 0 - CUDA_VISIBLE_DEVICES: [0]
 | Name      | Type   | Params
----------------------------------------------
0 | user_biases   | Embedding | 6.0 K 
1 | item_biases   | Embedding | 3.9 K 
2 | user_embeddings | Embedding | 241 K 
3 | item_embeddings | Embedding | 155 K 
----------------------------------------------
406 K   Trainable params
0     Non-trainable params
406 K   Total params
1.627   Total estimated model params size (MB)

Đánh giá mô hình

Cuối cùng, ta đánh giá mô hình thu được trên tập huấn luyện và tập kiểm thử.

def eval_model(model, train_dataloader):
  loss = 0
  for users, items, rating in train_dataloader:
    pred = model(users, items)
    loss += F.mse_loss(pred, rating)
  RMSE = (loss / len(train_dataloader))**.5
  return RMSE
  
print("Train RMSE: {:.3f}".format(eval_model(model, train_dataloader)))
print("Validation RMSE: {:.3f}".format(eval_model(model, validation_dataloader)))
Train RMSE: 0.800
Validation RMSE: 0.882

Kết quả thu được đã tốt hơn so với hệ thống dựa trên nội dung.

Tóm tắt và thảo luận

 • Matrix Factorization (MF) là một phương pháp xấp xỉ các giá trị đã biết trong ma trận utility bằng tích của hai ma trận có rank thấp khác. Hai ma trận thành phần này thể hiện các embedding ứng với người dùng và sản phẩm. Phương pháp này hoàn toàn bỏ qua những thông tin bên lề của người dùng và sản phẩm, nó chỉ quan tâm tới việc người dùng đã đánh giá sản phẩm như thế nào.

 • Ưu điểm:

  • MF tương đối đơn giản và không cần kiến thức miền về mô hình hoạt động.

  • MF có chi phí dự đoán thấp khi phép toán phức tạp nhất chỉ là tích vô hướng của hai vector.

  • MF khai thác được sự tương tự giữa những người dùng và sản phẩm. Thật vậy, khi hai người dùng cùng có tương tác với một sản phẩm, việc cập nhật vector embedding cho sản phẩm đó sẽ dẫn đến việc các vector embedding của hai người dùng được điều chỉnh theo. Nói cách khác, hành vi của một người dùng lên một sản phẩm có thể ảnh hưởng tới kết quả hệ thống trả về với những người dùng khác hay sản phẩm khác.

 • Nhược điểm:

  • Việc không sử dụng những thông tin bên lề sẽ ảnh hưởng tới kết chất lượng một cách đáng kể.

  • Vì không sử dụng thông tin bên lề, MF sẽ không hoạt động tốt với những người dùng và sản phẩm chưa hề có tương tác nào. Tức là nó không giải quyết được bài toán khởi đầu lạnh (cold-start problem). Việc này có thể được hạn chế phần nào bằng cách gán embedding cho các sản phẩm mới/người dùng mới embedding trung bình của những sản phẩm/người dùng đã biết trong những nhóm tương tự.